Yareliz Mendez-Zamora

Fèt ak leve nan Miami, Yareliz te grandi pandan l’ap tande istwa fanmi Nicaragua li ya sou kesyon imigrasyon epi li ap desine, san rete, sous enspirasyon li pran bò kote yo. Li te gradye nan University of Florida avèk yon bakaloreya nan Anglè ak Istwa (bachelor’s in English and History), menm jan ak yon diplòm nan Latin American Studies (Etid Amerik Latin yo). Li te yon kowòdonatè pou Latin@ Diaspora in the Americas Program (Pwogram Diapora Laten nan Amerik yo), yon Student Government Senator (Etidyan Senatè Gouvènman), li t’ap fè staj nan Broward Public Defender’s Office (Biwo Defansè Piblik nan Broward), li te yon anbasadè nan La Casita, yon kontribitè pou The Huffington Post Latino Voices, e li se 1/6th nan kolektiv Rebèl Espanyòl (Latina Rebels collective). Aktyèlman, l’ap pran degre Master li nan University of Miami nan Chanjman Kominotè ak Sosyal (Community and Social Change). Yareliz gen pasyon nan fokalize vwa ke yo te fòse rete an silans, li se yon gran militan nan aktivite fanm, epi l’ap viv nan pawòl selèb Gloria Anzaldua a ki di “Lang sovaj yo pa ka kontwole, yo sèlman bon pou koupe jete.