Trenise Bryant

Trenise Bryant se yon gradye nan Miami Northwestern Senior High ki te grandi nan Liberty City, nan youn nan pwojè lojman publik ki pi ansyen yo ke yo rele Porkin Bean Project. Trenise ap travay aktyèlman nan Sweetwater Elem antanke yon Direktè pou Food & Nutrition nan MDCPS. Li te kòmanse fè volontarya nan Miami Workers Center nan lane 2009 lè li te vin wè nesesite pou li retounen bay kominote a sa ki pou li nan kesyon Lojman Abòdab menm nan Nivo Nasyonal la. L’ap plede pou yon lojman nasyonal avèk pòs li antanke prezidan direksyon òganizasyon lojman nasyonal la ki se “0Right To The City” kote “Miami Workers Center” se youn nan òganizasyon fondatè li.
Madmwazèl Bryant se youn nan manb fondatè pou Homes for All-Southern Coalition tou ansanm ak Femme Agenda, yon pwojè 10 lane ke Miami Workers Center ak Femme Agenda, vize pou jwenn yon solisyon fas a povrete fanm yo nan kominote nwa ak panyòl yo. Par mwayen pasyon li pou lojman abòdab la, Miami Workers Center te antre nan yon patenarya avèk Smash pou kreye premye espas kominotè konfyans nan Liberty City par mwayen relasyon patnè sa a li te ka bay teritwa ki dirab ak ki prezève kote se kominote a k’ap kontwole l’. Trenise fè pati Kowòdinasyon Miami Crime Survivor Safety Justice kote l’ap bay kèk gwoup sipò gerizon kote kominote sila yo ki te victim par krim yo kapab sipòte Reskape yo ak Fè Pledwaye pou plis priyorite jistis ki plis efikas. Epi tou li se manb Dignity Coalition Steering kote l’ap fè pledwaye pou fanm ki nan prizon yo ka jwenn bon jan pwodwi ijyèn pou fanm anndan prizon an.