Jonathan Alingu

Jonathan (pwonon pèsonèl: li/li) ap sèvis pou moman sa antanke youn nan direktè pou Central Florida Jobs With Justice (Travay Avèk Jistis Santral Florida). Li te angaje li nan jistis sosyal kote li t’ap òganize travay pou 10 dènye lane ki sot pase la a yo. An premye, antanke yon etidyan ak yon òganizatè ansanm ak òganizasyon Student Labor Action Project (Pwojè Aksyon Travay Etidyan) ki se yon pati nan University of Central Florida (Inivèsite nan Santral Florida) nan Orlando, ansanm ak United States Student Association (Asosyasyon Etidyan Etazini). Li te vin jwenn rezo Jobs With Justice la nan lane 2014 antanke yon òganizatè manb, k’ap travay tout anndan staff FLIC ak tout kalite manb gwoup li yo nan tout leta a. Jonathan se youn nan premye generasyon sitwayen, li te fèt nan mitan 2 paran ki te vini nan Etazini soti nan Bahamas pase par Uganda. Li se yon gran fanatik foutbòl tou, kote ekip prefere li se Manchester City.