Board Member

Christian Gonzalez-Orbegoso

Christian Gonzalez-Orbegoso (pwonon pèsonèl: li/yo) se yon Òganizatè nou trè fyè de li nan North Florida pou New Florida Majority. Li se pitit imigran ki soti nan Sid Amerika, ki te fè Miami vin lakay li nan lane 1990 yo, Christian t’ap goumen pou egalite ak jistis nan tout leta Florida a nan bati mouvman avèk kominote moun ki gen koulè yo, palman leta a, ak systèm lekòl la pou 5 dènye lane ki sot pase la a yo.
Christian t’ap sèvi antanke yon Òganizatè nan Duval Win Justice, li fè pati kanpay atravè leta pou pwolonje demokrasi ak aksè pou vote pou votè Nwa ak Panyòl ki reprezante yon fèb kantite nan balans elektoral la, sa ki te ede l’ avèk anpil siksè pou fè vote Amandman 4 la ak fè DUVAL vin tou Ble nan lane 2018 la (aprè 20 lane ap jere votè konsèvatif yo). Avan 2018, yo dedye 2 lane sèvis piblik antanke yon Manb AmeriCorps Member/yon Lidè pou City Year, yon òganizasyon entènasyonal pou edikasyon ki pa la pou fè pwofi ki la pou santre sou reyisit ak pemèt jèn ki nan kominote yo mal reprezante yo kapab jwenn diplòm gradyasyon yo, prensipalman lekòl Nwa ak Panyòl ki jwenn finans sou Tit 1. Pandan n’ap sèvi yo, yo te yon fòmatè pou New Politics Leadership Foundation (Fondasyon Lidèchip Nouvo Politik yo), yon òganizasyon ki pa la pou fè lajan ki santre travay li nan fòme ak chwazi manb kominote yo ak lidè sivitè yo pou poze kandidati pou pòs leta yo.
Avan sa, ekip FL Gator ke nou fyè de li anpil la te rete ap travay nan Tallahassee, FL ansanm ak Biwo Reprezantan Leta Florida a, David Richardson, premye moun yo te vote sou tout leta Florida a antanke ofisyèl ki se yon LGBTQ+. Christian anvizaje konstriksyon yon mouvman transfòmasyon nan tout sektè nan North FL, pou sekirize liberasyon nou nan 2020 an ak pou avni nou.

Christian Gonzalez-Orbegoso