programs

Inivèsite San Frontyè

Inivèsite San Frontyè (UWW) te vin prensipal program devlopman lidèchip li nan lane 2016 la ak li gen yon ajanda chaje ak konpreyansyon ak nan tout seksyon. Aktyèlman, plis pase 120 lidè ak manb kominotè te konplete klas nou yo chak ane, nou vize ogmante objektif nou avèk yon kalandriye aktivite enfòmatik.

Kou ki nan UWW la:

  • “Community Organizing School” / (Lekòl Òganizasyon Kominotè) (8 èdtan), ki kouvri kèk Teknik sou rakonte istwa, ki baze sou yon entèraksyon youn ak youn, bati kanpay pou genyen, ak òganizasyon enfòmatize.
  • “Community Protection School”/”Lekòl Pwoteksyon Kominotè” (8 èdtan), anpil atelye ki kouvri aktivite konnen-dwa-w’-yo (know-your-rights)
  • “Political Education School”/”Lekòl Edikasyon Politik” (8 èdtan), k’ap kouvri objektif prensipal migrasyon yo, egalite sèks, ak dwa LGBTQ yo, ideyoloji, ak aktivite kont moun nwa yo, rasis ak sipremasi blan

 

Pou jwenn aksè nan pwogram sa a
Vin yon manm
University Without Walls