Karyè Yo

Karyè Yo

Vin jwenn yon ekip kèlkonk ki plen ak moun ki gen pasyon pou chanje Florida nan fè li vin pi bon

Florida Immigrant Coalition (FLIC) se yon òganizasyon ki pa la pou fè lajan e ki gen pou misyon ranfòse pouvwa kominote imigran yo pou fè enpak sou rezon fondamantal ki gen pou wè ak inegalite pandan l’ap defann ak pwoteje dwa fondamantal moun yo, ladan li w’ap jwenn dwa pou w’ viv san perèz.

FLIC se yon mouvman ki bay yon egal opòtinite/yon patwon k’ap fè aksyon pozitif ak aplike angajman nan tout kategori pèp, ki gen ladan li medam yo, moun ki gen koulè yo, moun ki gen andikap yo, ak chak grenn moun ki nan LGBTQ a.
Group of people

Ouvèti travay

Social Media Organizer

FLIC
Gade detay

Embedded Organizer Miami - Spanish

FLIC Votes
Gade detay

Embedded Organizer Miami - Creole

FLIC Votes
Gade detay

Embedded Organizer Central Florida

FLIC Votes
Gade detay