Konsènan Nou Menm

Konsènan Nou Menm

Nou se yon melanj pou yon travay eksepsyonèl, efikas, ak yon strateji tout ras, yon mouvman sosyal pou tout generasyon

Florida Immigrant Coalition (FLIC) se yon kowalisyon ki gen plis pase 65 òganizasyon manb ak plis pase 100 patizan, li te fonde nan lane 1998 ak li te rekonèt dènyeman nan lane 2004. N’ap dirije par manb nou yo, ladan yo genyen òganizasyon de baz yo ak òganizasyon kominotè yo, travayè jaden yo, jenès la, moun k’ap defann dwa moun yo, avoka, manb linyon yo, ak anpil lòt ankò.

Pandan li gen yon valè ki pi plis pase yon òganizasyon, FLIC te vini yon melanj pou yon travay eksepsyonèl, efikas, ak yon strateji tout ras, yon mouvman sosyal pou tout generasyon. N’ap travay ansanm pou yon tretman egal pou tout moun, ladan yo gen imigran yo tou. Avèk yon staff ki gen ladan li sis (6) vil ak anpil manb nan tout Florida, lidèchip FLIC la ap bati de seri de gran fondasyon nan kominote legal yo, se yon mouvman k’ap agrandi pou rive nan nivo leta a, ak pou li pran yon direksyon nasyonal.

Sèl grenn modèl konstriksyon pouvwa nou an te kontribiye pou fòme yon mouvman solidarite, kreye yon direksyon, ak fè enpak. Nan yon ti kout peryòd ansanm ak yon envestisman tou piti, nou te angaje nou nan fè aktivite soti nan epizòd, pase pran yon envestisman taktik pou nou te rive vin yon òganizasyon sofistike, ki gen strateji ak toujou fè gran enpak. Pandan n’ap mache anglobe tout lòt òganizasyon yo, nou te vin tounen yon fòs k’ap grandi tanzantan nan Florida.
Family

Reklame methòd gouvènans lan pou amelyore kalite lavi moun:

  • Konekte ak entegre òganizasyon sikonskripsyon yo, kreye anpil kanpay, ak strateji kominikasyon pou genyen pòs politik yo ak kreye kèlke metòd pou amelyore lavi nou
  • Nan chak grenn vil, manb FLIC yo, ansanm avèk patnè yo, nou pral define yon vizyon kolektif, yon strateji konstriksyon pouvwa, ak fè anpil kanpay lokal
  • Agrandi ak enfòme kominote moun k’ap vote yo par mwayen ogmantasyon natiralizasyon, anrejistreman votè yo, kantite moun ki konn vote yo, ak fòme kandida ki eklere, nan angajman ansanm ak enstitisyon patnè yo. Bati yon kategori gwoup votè ki gen konsyans ak volonte pou toujou vote
  • Bati yon mouvman serye; Kanpay lejislatif leta a ki gen kòm resous ak benefis Lisans chofè menm jan ak aktivite lokal pou entèdi yo anprizone/depòte moun, ladan li genyen yon pwogram avanse kansènan yon kat idantite nan nivo meri yo

Agrandi konsyans ak kominikasyon pou fè enpak sou kilti:

  • Agrandi edikasyon politik ak enfòmasyon piblik pou bati yon konsyans ansanm ak yon mouvman global, tout lang, yon vizyon pou tout moun nwa yo ak yon pratik pou òganizasyon de baz fanm yo, ansanm ak yon pouvwa ak kilti ki kontwole ak men lòm. Nou rekonèt ak reyalize ke pou chak grenn moun ak kolektivite a pou yon apresyasyon ki la pou youn lòt, yon systèm, ak yon chanjman kiltirèl
  • Pataje Valè ki baze sou istwa, temwanyaj pèsonèl, ak analiz vizyon yo. Atitid rasyal (ki pa dominan) nan di laverite, istwa baze sou pataj temwanyaj, li reflete idantite diferan ke li genyen yo. N’ap transfòme kilti, pandan n’ap bati konsyans refleksyon ak fè aksyon separeman ekspre pou chak moun oubyen pou tout moun ansanm
  • Nou angaje plizyè mesaje, nou kreye ansanm ak atis yo ki nan zòn nan, nan lekòl nan kay yo, Femmetorships, ak lòt ankò

Bati yon “pi gran ranfòsman pèsonèl”

  • Sipòte Moun: Bay sèvis sipò jan nou kapab, pandan n’ap idantifye bezwen ki pi ijan an ak opòtinite stratejik yo, tankou natiralizasyon, depistaj legal, liy apèl, Anglè ak klas sou sitwayènte, pledwaye pou lojman ak swen lasante, anrejistreman votè, ak bati yon byenèt nan sante. Anrejistre ak konekte moun nan pwogram sa yo ak mobilize yo vin jwenn FLIC (oubyen gwoup manb li yo) pou yo ka vini kèk manb ki gen konsyans ak aktif, manm donatè, ak sitwayen lidè, kèlkeswa stati imigrasyon w’.
  • Sipòte Òganizasyon: Ranfòse manb kowalisyon yo, ak platfòm, avèk yon planifikasyon kolektif, lidèchip, ak devlopman resous. “Memorandòm pou Konpreyansyon” pral klarifye volonte kontra yo, priyorite yo, ak tout sa nou espere nan men manb yo ak patnè yo, kote nou fè yon plaifikasyon kolektiv nan rankont rejyonal yo ak nan Kongrè FLIC yo

Fè anpil nouvo zanmi

  • Konsolide direksyon misyon ak patenarya nou yo ansanm ak plizyè kalite jistis sosyal ak sektè sèvis sosyal yo, ki gen ladan li travay, sitwayen ki retounen yo, ak patnè Pòtoriken yo. Idantifye, fòme, ak angaje chanpyon depi nan akademi, kominote kretyen, biznis konsyans ak lwa aplikab ki pa twò di

Nan rekonesans nou

N’ap toujou di mèsi ak moun sa yo David Skovholt, Tomas Zamorano, Cheryl Little, Arthur Rosenberg, Juan Carlos Zapata, Margarita Zalamea, Troy Elder, Terry Coble, Lupe Lopez, Jose Lagos, Anna Fink, and the founding board members: Marlon Gonzalez, Lukner Millien, Elvira Menjivar, Marleine Bastien, Herman Martinez, Ernesto Sanchez, Winie Cantave, Winnie Tang, ak anpil lòt ankò ke nou petèt bliye site non yo, moun sila yo ki te kreye yon fondasyon solid ak panse ba nou yon vizyon pou travay nou an.

Finansman

Allegany Franciscan Ministries • Catholic Legal Immigration Network • Chan Zuckerberg • Initiative DAF • Educational Foundation of America • Ford Foundation • Four Freedoms Fund • fwd.us Education Fund • GoodNation Foundation • Hill Snowdon Foundation • Hispanics in Philanthropy • J.M. Kaplan • Marguerite Casey Foundation • Miami Foundation • Momentum Fund • Mosaic Fund • National Partnership for New Americans • New Venture Fund • New World Foundation • NoVo Foundation • One America • Overbrook Foundation • Radical Imagination Family Foundation • Roblee Foundation • Susie Tompkins Buell Foundation • Tides Foundation • Unbound Philanthropy • Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock