Konnen Dwa W’ Yo

Konnen Dwa W’ Yo

Konnen dwa w’ yo. Pwoteje tèt ou. Pwoteje kominote ou a.

Rele Liy Apèl Imigran FLIC la: 1-888-600-5762

Pawòl sa ki di “konesans se pouvwa” se yon bagay ki vrè lè n’ap konsidere ke nou dwe pwoteje dwa w’ yo. SA KI AN PREMYE AK KI PI ENPÒTAN AN, Ou Dwe Konnen Dwa Ou Yo, epi konnen ke kèlkeswa stati imigrasyon w’, ou gen dwa konstitisyon an ba ou.
Girl looking at camera

Kesyon Yo Poze Pi Souvan:

Mande ofisye a: “Èske yo arete mwen?”

 • Si WI, mande: “Èske gen nenpòt rezon ki fè yo arete mwen?”
 • Si PA GEN REPONS, mande: “Si yo pa arete mwen, lè sa mwen lib poum ale?”

Ou ka bay non ou, men ou pa oblije reponn nenpòt kesyon pèsonèl (pa egzanp, background, fanmi, oswa estati imigrasyon).

Aprè ou fin bay non ou, di ofisye a: “Mwen gen dwa rete an silans e mwen ta renmen pale ak yon avoka.”

Mande ofisye a: “Èske mwen ka gen non ou ak nimewo badj tanpri?”

Konprann klèman ak ki moun ou ap pale.
Ou ka bay non ou, men ou pa oblije reponn nenpòt kesyon pèsonèl (pa egzanp, background, fanmi, oswa estati imigrasyon).

Aprè ou fin bay non ou, di ofisye a: “Mwen gen dwa rete an silans e mwen ta renmen pale ak yon avoka.”

 • Ou dwe bay yon rezon trè klè.
 • Polis pa ka fouye san yon rezon pou sispèk yo.
 • Ofisye Depatman Sekirite Teritwa (DHS) ka gen dwa pou enspekte Men, fè atansyon ak nenpòt move tretman.
 •  pay attention to any mistreatment.
 • PA OUVRI P DOT LAKAY OU.
 • SI OUVRI P DOT LA, wap envite yo antre.
 • MANDE TOUJOU POU YON GARANTI epi mande yo pou yo pase l ba ou anba pòt la oswa nan vè yon fenèt.
 • Asire ou ke ou di tout moun lakay ou PA OUVRI pòt la bay etranje oswa ofisye.
 • Si manda a gen non ou, adrès ou, epi siyen pa yon jij jidisyè, soti nan kay la epi fèmen pòt la dèyè ou.

Toujou sonje

 • Kèlkeswa stati imigrasyon ou, ou gen dwa konstitisyon an ba ou.
 • Pou w’ mande sa k’ap pase a ansanm ak pou w’ mande a ki moun w’ap pale.
 • Pa bay enfòmasyon pèsonèl ou.
 • Pwoteje vi prive w’.