campaigns

Nou se tout Amerik - Kanpay Refijye

Kanpay We Are All America a ap reyalize yon efò pou fè pledwaye pou moun ki refijye ak sila yo ki gen azil nan Florida yo. Objektif nou se pou n’ angaje ak konekte kominote refijye yo, nan yon direksyon avèk kanpay nasyonal yo pandan n’ap entegre aksyon lokal yo. Kanpay la jwe yon wòl kritik nan reveye konsyans konsènan tout defi kominote refijye a ap fè fas yo ak nan mobilize politik byenveyans nan leta nou an. Nan lane 2019 la sèlman, kanpay sa a te fè enpak sou plis pase 1000 refijye ak patnè, te fòme 100 refijye pou pataje istwa yo, ak li te genyen plis pase 60 vizit lejislativ pou pataje temwanyaj nan tout leta a.
Kenbe m enfòme
We Are All America - Refugee Campaign